Ρύθμιση οφειλών στο Τ.Σ.Α.Υ.

Home » Ρύθμιση οφειλών στο Τ.Σ.Α.Υ.

Με την ψήφιση του Ν.4152/2013 καταργείται η δυνατότητα νέας υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση έως σήμερα (εξαιρούνται όσες είναι σε ισχύ και εξυπηρετούνται κανονικώς) και οι όποιες οφειλές των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ., (που αφορούν χρονικά διαστήματα έως την 31.12.2012) δεν έχουν καταβληθεί στο Τ.Σ.Α.Υ., μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της «νέας αρχής», ενώ εάν οφείλονται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, (από 1.1.2013 έως σήμερα) δύνανται να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση» (ανώτατος αριθμός δόσεων της πάγιας ρύθμισης είναι 12).

Το σημαντικό είναι, ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να τρέχουν παράλληλα και οι δύο ρυθμίσεις, οπότε η συνολική οφειλή μπορεί να επιμερισθεί σε δόσεις.
Παράκληση θερμή, να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, διότι από 1.1.2014, όπως η τελευταία εγκύκλιος αναφέρει με τη δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) και την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του, οι ασφαλιστικές οφειλές άνω των 5.000€ θα διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. όπου θα ακολουθεί η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Ευνόητο είναι, ότι ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής δεν εκδίδεται, όταν υπάρχει εκκρεμότητα οφειλής στο ΚΕΑΟ.
Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει ρύθμιση οφειλής σε δόσεις και ο ασφαλισμένος συνάδελφος να παραμένει πάση θυσία σε επαφή με το Τ.Σ.Α.Υ. τουλάχιστον όταν οι οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 5.000€.