Εγγραφή Οδοντιάτρου στο Ε.Τ.Α.Α. τομείς Υγειονομικών

Home » Εγγραφή Οδοντιάτρου στο Ε.Τ.Α.Α. τομείς Υγειονομικών

etaa2Κλάδος Σύνταξης και Πρόνοιας, Κλάδος Ασθενείας, Ασφαλιστικό βιβλιάριο 

Μετά τη λήψη της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος, ο οδοντίατρος προεγγράφεται στο ΕΤΑΑ τομείς Υγειονομικών, καθόσον η προεγγραφή αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, είτε σαν έμμισθοι είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πληροφορίες:

Γραφείο ΕΤΑΑ τ. Υγειονομικών Καρδίτσας
Καζαμπάκα 4 (Πλ. Δικαστηρίων - 2ος Όροφος)
431 00 Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 24410 47094 - Fax: 24410 47095
Ώρες κοινού: Καθημερινά 09.30 - 13.30 (Παρασκευή έως 13.00)

Ο οδοντίατρος μετά από την εγγραφή του στα Μητρώα του Οδοντιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Ε.Τ.Α.Α. και να αποκτήσει το ασφαλιστικό βιβλιάριο εισφορών κλάδου Σύνταξης και Πρόνοιας, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Αναγγελίας (ενσωματωμένο στην αίτηση από το Ε.Τ.Α.Α.)

 2. Βεβαίωση Εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή της άδειας παραμονής Αλλοδαπού ή του Διαβατηρίου

 4. Βεβαίωση Εργοδότη – να αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης. Αφορά όσους απασχολούνται ως μισθωτοί

 5. Απογραφικό Δελτίο Ασφαλιζομένου (ενσωματωμένο στην αίτηση από το ΤΣΑΥ)

 6. Αντίγραφο Πτυχίου – Για πτυχία που αποκτήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού:

  1. Για χώρες εντός Ε.Ε.: Επίσημη μετάφραση πτυχίου (πρωτότυπη) & πτυχίο ξενόγλωσσο (επικυρωμένο αντίγραφο).

  2. Για χώρες εκτός Ε.Ε.: Επίσημη μετάφραση πτυχίου (πρωτότυπη) & πτυχίο ξενόγλωσσο (επικυρωμένο αντίγραφο)&αναγνώρισηΔΟΑΤ

 7. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

 8. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου για ελεύθερους επαγγελματίες

 

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ

Πηγή: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1193

Σημείωση

Με την απόφαση 601/2008 το ΔΣ του ΤΣΑΥ οι υγειονομικοί θα μπορούν πλέον να ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ) για μια διετία χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΕΤΑΑ, εφ’ όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

 1.    1. να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 2.    2. να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Υποβολή Αίτησης στο Ταμείο
 • Πρωτόκολλο αίτησης για έναρξη ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας (αυτό αφορά τους γιατρούς)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα
 • Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής στο Ταμείο

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης – η οποία είναι αμετάκλητη – και δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα 2 έτη. Για τους γιατρούς (μόνο) ο χρόνος ασφάλισης θα επεκτείνεται και στα τυχόν μεσοδιαστήματα που προβλέπονται μέχρι την τοποθέτησής τους για τη λήψη κύριας ειδικότητας.

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού κάτω πενταετίας. Θα πρέπει επίσης ο υγειονομικός να υποβάλλει κάθε χρόνο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή αντίγραφο της δήλωσης του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και υπεύθυνη δήλωση για το τρέχον έτος με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι ασφάλισης τους, ότι δηλαδή δεν έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα.