Ενημέρωση

Home » Ενημέρωση

Σχετικά με την εφαρμογή  των  νέων  ρυθμίσεων,  της  πάγιας  ρύθμισης  και  της  «νέας  αρχής»  για  τις καθυστερούμενες  ασφαλιστικές  εισφορές  στους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης

pdf