Προκήρυξη για θέση οδοντιάτρου για τη Δράση “Προληπτική ιατρική για παιδιά”.

Home » Προκήρυξη για θέση οδοντιάτρου για τη Δράση “Προληπτική ιατρική για παιδιά”.

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (ιατρών) για το έργο 

“Integrated Territorial Synergies for Children Health an dProtection (INTERSYC)”

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

Η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας ως εταίρος του έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection (INTERSYC)» ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων παροχής ιατρικών υπηρεσιών διάρκειας περίπου τριών (3) μηνών (44άρων εργάσιμων ημερών), ήτοι από τις 26.03.2014 έως τις 13.06.2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, 3ος όροφος έως την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να απευθύνονται στην κα. Κονόρτου Νικολέτα στο τηλ. 2510 831388 με εσωτερικό (1) και στον κ. Σαρηγιαννίδη Λάζαρο στο εσωτερικό (2).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ