Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Home » Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1ο εξάμηνο 2016, Π/Υ 32,5 εκ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

[Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος: ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται ωςκατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα)].

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 • Να διαθέτουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Το συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα το έτος 2014 να μην υπερβαίνει τιςάγαμοι) ή το οικογενειακό εισόδημα τις 35.000,00€ (έγγαμοι).
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
  • Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης (11/2/2016) της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Λόγω του μεγάλου όγκου του αρχείου και για τη διευκόλυνση σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό ερώτημα και θα σας απαντήσουμε αν η δραστηριότητα σας περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους κωδικούς. Συμπληρωματικά, εάν θελήσετε, μπορούμε να σας αποστείλουμε απόσπασμα του πίνακα, όπου θα περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ.

     [Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο].

 • Να μην είναι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Προϋπολογισμός

Από 5.000 έως 25.000€.

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

[Προϋποθέσεις για τις Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων:

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
  • συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων.

Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού).

Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα)

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο κατηγορίες (άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι):

Προϋποθέσεις:

 1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε , καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 2. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 3. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 4. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων].

Ποσοστό ενίσχυσης :100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Διάρκεια Υλοποίησης

Έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Υποβολή

8/3- 15/4/2016

Ηλεκτρονική αρχικά

Άλλα σημαντικά στοιχεία

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
 • Η δραστηριότητα θα λειτουργήσει νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Αν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα , μας αναφέρετε το πρόγραμμα και σας απαντάμε σχετικά με τον επιτρεπόμενο προϋπολογισμό της πρότασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού

[Δαπάνες μπορούν να αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης (για να είναι επιλέξιμες)].

 

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως ποσοστού 60%

[Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή.

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες: ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες αποκλειστικά για τον επαγγελματικό χώρο. Στα λειτουργικά συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες].

 • Αμοιβές τρίτων

Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α., έως ποσοστού 20%

[Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, έως του ποσού των 1.000,00 €.

Αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξη, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά)].

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.

Περιλαμβάνει: σχεδιασμό και παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήματος/ μακετών, σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού, σχεδιασμό και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας έως του ποσού των 2.000,00€. Σύνολο κατηγορίας έως 10%

 • Προμήθεια αναλωσίμων

Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών και δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών (αφορά επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα), έως 15%

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά για το διάστημα της υλοποίησης του σχεδίου έως 30%
 • Μισθολογικό Κόστος για νέα θέση εργασίας, έως 12.000,00 ευρώ

 

[η δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη αν ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως κα 2ου βαθμού]

 • Αποσβέσεις παγίων, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20%
 • Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ, έως 40%.