Παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης

Home » Παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης

Όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο ΙΝΠ του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών δικαιούνται Α’ θέση για νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία προσκομίζοντας στο νοσοκομείο το βιβλιάριο ασθενείας τους θεωρημένο για το τρέχον έτος ή A’ θέση σε ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. Εάν η κλινική δέχεται το εισιτήριο του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών, το σύμφωνο με το κρατικό τιμολόγιο κοστολόγιο νοσηλείας, θα αποδοθεί στην κλινική και ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει διαφορές. Για την έκδοση του εισιτηρίου χρειάζονται: α) Αίτηση και β) Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα ιατρού σχετικά με την πάθηση και την ανάγκη νοσηλείας. Εάν η κλινική δεν δέχεται το εισιτήριο του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών ο ασφαλισμένος καταβάλλει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη νοσηλείας στην ιδιωτική κλινική που επέλεξε και στη συνέχεια υποβάλλει στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών τα πρωτότυπα τιμολόγια με αντίστοιχες βεβαιώσεις από τον θεράποντα ιατρό. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις η νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική πρέπει να γνωστοποιείται στον Τομέα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής. (Αρ. 2 ΠΔ 443/1964) 
Ο Τομέας καταβάλλει ειδικό νοσήλειο, όπως καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας – Πρόνοιας και Οικονομικών για εγχείριση ανοικτής καρδιάς και ειδικό νοσήλιο για εμβολισμό Κ.Ν.Σ. (8.800€) σε νοσηλευτικά Κέντρα των οποίων η καταλληλότητα εγκρίνεται από το Υπουργείο. Επίσης, μετά από συνεννόηση με το “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου θα νοσηλεύονται κατ’ εξαίρεση σε δίκλινο δωμάτιο (ανώτερη θέση) χωρίς διαφορά για καρδιοχειρουργικά περιστατικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αίτημα για επίδομα τοκετού, για δαπάνη χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας, για δαπάνη χρήσης ταξί για αιμοκαθαρόμενους και για δαπάνη παραμονής σε ΜΦΗ υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν υποβάλλονται στον φορέα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την αντίστοιχη αίτηση στην οποία θα έχετε αναγράψει τον αριθμό πρωτόκολλου της ηλεκτρονικής υποβολής.

**********

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 1. Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος που έγινε η νοσηλεία
 2. Αναγγελία εισαγωγής στο Ταμείο εντός 5 ημερολογιακών ημερών
 3. Ιατρική γνωμάτευση
 4. Εξιτήριο
 5. Πρωτότυπα τιμολόγια νοσηλείας
 6. Ειδικό σημείωμα χορηγηθέντων φαρμάκων και κουπόνια
 7. Κατάσταση υγειονομικού υλικού
 8. Αίτηση

Προσοχή στην περίπτωση που έχουν χρεωθεί Ε.Υ. (ειδικά υλικά).
Προκειμένου να αποδώσουμε το κόστους απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση χρήσης υλικών
 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ειδικών υλικών
 3. Παρατηρητήριο Τιμών ειδικών υλικών. Στην περίπτωση που τα υλικά δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε σχετική βεβαίωση. 

**********

Καταβάλλεται δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μία βάρδια το 24ωρο).
Σύμφωνα με το ΠΔ 78/91 τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χρήση αποκλειστικής είναι τα εξής:

 1. 1) Αίτηση του ασφαλισμένου.
 2. 2) Ιατρική βεβαίωση του διευθυντού της αρμόδιας κλινικής του νοσοκομείου ή του επιστημονικού υπεύθυνου της ιδιωτικής κλινικής στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
  1. Το ονοματεπώνυμο του ασθενή.
  2. Η πάθησή του.
  3. Η ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία.
  4. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας χρησιμοποίησης της αποκλειστικής (να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί).
  5. Η ημερομηνία από την οποία είναι απαραίτητη η χρήση της και η διάρκειά της.
  6. Αν είναι πρωινή, απογευματινή ή νυχτερινή (το Ταμείο καλύπτει μια βάρδια το 24ωρο).

   Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΤΑΑ.

 3. Εξοφλητική απόδειξη της νοσοκόμας στην οποία αναφέρεται:
  1. Το ονοματεπώνυμο του ασθενή.
  2. Ο χρόνος απασχόλησης(ημερομηνία και ώρα).
  3. Η ένδειξη νυχτερινή ή ημερήσια.(πρωινή ή απογευματινή)
  4. Το ποσό της πληρωμής.
  5. Το όνομα αυτού που κατέβαλε τη σχετική δαπάνη εφόσον προκύπτει.
 4. Την ή τις αποδείξεις τις θεωρεί η Διευθύνουσα αδελφή για το γνήσιο της υπογραφής και τη χρήση της παραπάνω αποκλειστικής νοσοκόμας.

Το Ταμείο πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο όσο ο ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η αναγγελία της αποκλειστικής νοσοκόμας γίνεται τηλεφωνικά στο τμήμα Νοσοκομειακής περίθαλψης στο τηλέφωνο 210 8254146 ή με φαξ στο 2108254150.

**********

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού αντί εξόδων νοσηλείας, καταβάλλεται βοήθημα τοκετού, ενώ σε περίπτωση καισαρικής τομής καταβάλλεται επιπλέον του βοηθήματος και η νόμιμη δαπάνη νοσηλείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Ή ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ

Αίτηση για επίδομα φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)

 1. Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος που έγινε ο τοκετός.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού – πρωτότυπη ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο .
 3. Ιατρική γνωμάτευση του ιατρού σε έντυπο της κλινικής ή του νοσοκομείου.

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)

 1. Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού- πρωτότυπη ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο .Δύο ιατρικές γνωματεύσεις της κλινικής ή του νοσοκομείου.
 3. Πρωτότυπα Τιμολόγια Νοσηλείας και Λίστα φαρμάκων με κουπόνια.

Σε περίπτωση που η καισαρική τομή γίνει σε κρατικό νοσοκομείο, το Ταμείο αναλαμβάνει να καλύψει τη νοσηλεία εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την εισαγωγή του έχει προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας στο γραφείο κίνησης.
Αν η καισαρική τομή γίνει σε ιδιωτική κλινική, πρέπει να γίνει αναγγελία στο Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εισαγωγής στο τηλέφωνο 210-8254146.
Αν χρησιμοποιηθεί αποκλειστική νοσοκόμα, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Ταμείο Υγειονομικών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
Σε κάθε συναλλαγή απαραίτητος ο ΑΜΚΑ και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού(αποδεκτές όλες οι τράπεζες).
Ώρες συναλλαγής: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-13:00
Τηλέφωνα: 2108254146-147 ΦΑΞ: 2108254150

**********

Επίσης καταβάλλεται δαπάνη :
Περίθαλψης σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων. Εκπαίδευσης σε ειδικά σχολεία ή επιμέλειας σε άσυλα παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

**********

Μεταφορά νεφροπαθών από τον τόπο κατοικίας των στο πλησιέστερο νοσηλευτικό κέντρο για την προγραμματισμένη αιμοκάθαρση.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ασφαλισμένου.
 2. Βεβαίωση της κλινικής για τις αναφερόμενες αιμοκαθάρσεις.
 3. Αποδείξεις πληρωμής μεταφορικού μέσου – ταξί – θεωρημένες από το κέντρο που έγινε η αιμοκάθαρση.
 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΞΙ (εκτυπώστε το σχετικό έντυπο)

**********

ΜΦΗ  (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) σε οίκους ευγηρίας εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις.

Για έγκριση σε ΜΦΗ από επιτροπή ΤΣΑΥ

Δικαιολογητικά:

 1. Σχετική αίτηση.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τελευταίου έτους.
 3. Έντυπο Ε9.
 4. Άδεια καλής λειτουργίας της Μονάδας την οποία έχει επιλέξει να εισαχθεί.

Για καταβολή δαπάνης ΜΦΗ στον ασφαλισμένο

 1. Αίτηση ασφαλισμένου.
 2. Εξοφλημένο τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών της Μονάδας (μηνιαίως).
 3. Βεβαίωση της Μονάδας ότι ο δικαιούχος της παροχής παρέμεινε στην Μονάδα κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

**********

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΑ)

Για έκδοση εισιτηρίου σε συμβεβλημένα ΚΑΑ απαιτούνται:

 1. Αίτηση ασφαλισμένου
 2. Θεωρημένο βιβλιάριο
 3. Γνωμάτευση γιατρού Δ/ντή κλινικής κρατικού Νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ασθενής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας. Στη γνωμάτευση αυτή θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και τα επακόλουθά τους, το είδος της αποκαταστασιακής θεραπείας, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η πιθανή χρονική διάρκεια της αποκατάστασης του. Δε παραπέμπονται σε ΚΑΑ για νοσηλεία ασθενείς των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια.

**********

Χορηγούνται ακόμα παροχές μετά από έγκριση του ΚΕΣΥ:

 • Pet Scan
 • Γ knife
 • Cyber Knife
 • Τρόποι αντιμετώπισης της νοσογόνου παχυσαρκίας (δακτύλιοι, ιμάντας σύγκλισης στομάχου).
 • Νοσηλείας στο εξωτερικό, έξοδα μετάβασης και επιστροφής ασθενούς και συνοδού, καθώς επίσης έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο της αλλοδαπής.
 • Νοσηλείας για επείγοντα περιστατικά των μετακινουμένων σε χώρες της Ε.Ε. με βάση την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας .

Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ι. Ν. Π. δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δαπάνες όλων των παραπάνω παροχών.

Σημείωση: Σε κάθε μια αίτηση των ασφαλισμένων μας προς τη Διευθυνση Ασθενείας είτε αφορά ονομαστικές δαπάνες είτε εντολές ιατρικών πράξεων και επισκέψεων, πρέπει να υπάρχει αναγραφή του αρ. IBAN της τράπεζας που επιθυμούν να κατατεθούν τα χρήματά τους. Σε περίπτωση μη αναγραφής δημιουργείται κώλυμα στην υπηρεσία με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή της δαπάνης.

 

Πηγή: ΕΤΑΑ