Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών

Home » Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του α’ εξαμήνου 2013 είναι οι ίδιες με εκείνες του β’ εξαμήνου 2012 σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

188,30 €

13,87 €

202,17 €

1.213,02 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

60,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

269,08 €

1.614,48 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

2.220,66 €

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

113,00 €

13,87 €

126,87 €

761,22 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

60,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

193,78 €

1.162,68 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.768,86€

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχουν επιβληθεί οι εξής εισφορές :

1.Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε  από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν  από 1.7.2011:  Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά  η οποία ανέρχεται σε:  13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως ή 295,26€/εξάμηνο).

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€. {Για τις  λοιπές υποχρεωτικές  ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Π.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς  για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 186,90€.
 
Όσοι φαρμακοποιοί έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν, εκτός των ανωτέρω εισφορών και  την εισφορά μονοσυνταξιούχων ήτοι (94,10+6,93)x6=606,18 Συνολικά: 793,08€.

Προσοχή!: Όσοι φαρμακοποιοί δεν εκτέλεσαν συνταγές ΕΟΠΠΥ για όλους τους μήνες απεργίας θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις κατά τόπους στα κατά τόπους Περιφερειακά ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής κ να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά μέχρι 30/06/2013. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους μήνες απεργίας όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές, δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ.


 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

138,70 €

832,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 10,00€

60,00€

Σύνολο :

1.338,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.755,00 €

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

83,20 €

499,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

10,00€ 

60,00€

Σύνολο :

1,005,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.422,00 €

       

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993)  που έχουν συμπληρώσει από 1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011. Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης  λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.

Επομένως, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, με το ειδοποιητήριο που θα εκδώσουν θα καταβάλουν τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν για το α’ εξάμηνο 2013.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2012  σε όσους υγειονομικούς άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Οι διαφορές αυτές, θα γίνουν προσπάθειες για να προσδιορισθούν ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταβολής τους χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του 2013. Για όσους έχουν 3 χρόνια ασφάλισης ως ανωτέρω μέχρι 31/12/2012 η μετάταξη στην 2η ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από 1/1/2013.Η μετάταξη στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες γίνεται ανά  3ετία και πάντα την 1η του επόμενου έτους εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε  3ετία.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχει επιβληθεί,  από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

170,50€

1.023,00€

Περίθαλψης

55,00€

330,00€

Στέγης Υγειονομικών

2,00€

12,00€

Πρόνοιας

34,10€

204,60€

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

10,00€ 

60,00€

Σύνολο :

1.629,60 €

Μονοσύνταξη:

85,30€

511,80€

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

2.141,40€

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

102,30€

613,80€

Περίθαλψης

55,00€

330,00€

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

34,10€

204,60€

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

10,00€ 

60,00€

Σύνολο :

1.220,40€

Μονοσύνταξη:

85,30€

511,80€

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.732,20€

       

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι υγειονομικοί (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί) Νέοι Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ήδη επιλέξει (Ν.2084/1992) ανώτερη της 1ης ή της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν την αντίστοιχη εισφορά της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω μετάταξη.

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ν.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ειδοποιητήριο.
 
Οι φαρμακοποιοί που  έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά για τη μονοσύνταξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€.

Προσοχή!:

  1. Στα ειδοποιητήρια για τους φαρμακοποιούς(ΝΑ ασφαλισμένους), δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαφορές τόσο για το τρέχον εξάμηνο όσο και για τις αναδρομικές διαφορές από 1/7/11 – 30/6/12 που προκύπτουν από την αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας. Για τις διαφορές αυτές, θα γίνει προσπάθεια να ενημερωθείτε προκειμένου να καταβάλετε τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέσα  στο έτος 2013.
  2. Όσοι φαρμακοποιοί δεν εκτέλεσαν συνταγές ΕΟΠΠΥ για όλους τους μήνες απεργίας θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις κατά τόπους στα κατά τόπους Περιφερειακά ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής κ να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά μέχρι 30/06/2013. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.  Σας επισημαίνουμε ότι για τους μήνες απεργίας όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές, δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ.  


Για τους ΝΑ υγειονομικούς οι ασφαλιστικές εισφορές Α’ εξαμήνου 2013 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.

 

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ

Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ

Στέγη Υγ/κών
ΣΥ

Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ

Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%

Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική)

83,20 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

1η ασφαλιστική κατηγορία

138,70 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική)

102,30 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

2η ασφαλιστική κατηγορία

170,50 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

3η ασφαλιστική κατηγορία

202,20 €

65,20 €

2,00 €

40,40 €

101,10 €

4η ασφαλιστική κατηγορία

233,70 €

75,40 €

2,00 €

46,70 €

116,90 €

5η ασφαλιστική κατηγορία

263,90 €

85,10 €

2,00 €

52,80 €

132,00 €

6η ασφαλιστική κατηγορία

287,10 €

92,60 €

2,00 €

57,40 €

143,60 €

7η ασφαλιστική κατηγορία

309,60 €

99,80 €

2,00 €

61,90 €

154,80 €

8η ασφαλιστική κατηγορία

332,00 €

107,10 €

2,00 €

66,40 €

166,00 €

9η ασφαλιστική κατηγορία

354,00 €

114,30 €

2,00 €

70,90 €

177,20 €

10η ασφαλιστική κατηγορία

376,90 €

121,50 €

2,00 €

75,40 €

188,50 €

11η ασφαλιστική κατηγορία

399,30 €

128,80 €

2,00 €

79,90 €

199,70 €

12η ασφαλιστική κατηγορία

421,70 €

136,00 €

2,00 €

84,40 €

210,90 €

13η ασφαλιστική κατηγορία

444,20 €

143,20 €

2,00 €

88,80 €

222,10 €

14η ασφαλιστική κατηγορία

466,60 €

150,50 €

2,00 €

93,30 €

233,30 €

Εκτός των  μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας  ήτοι 60,00 € .

Πηγή: ΕΤΑΑ