• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

eoo link

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1ο εξάμηνο 2016, Π/Υ 32,5 εκ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι πτυχιούχοι για την ΕΝΑΡΞΗ επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

[Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος: ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται ωςκατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα)].

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1ο εξάμηνο 2016, Π/Υ 32,5 εκ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

[Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος: ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται ωςκατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα)].

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ- Αογαριασμός Ασφάλισης Ασφαλισμένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων της χώρας (ν. 4237/12-2-2014), αφετέρου το Ταμείο μας να είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των ασφαλισμένων και να μπορεί να τους εξυπηρετεί όταν απευθύνονται σε αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι υγειονομικοί που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας ότι πρέπει άμεσα να φροντίσουν για την ενημέρωση -επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού τους φακέλου (ΗΦΑ).

Ο ΗΦΑ περιέχει στοιχεία ταυτότητας , στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης.