• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

eoo link

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών του Β' Εξαμ. 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού - Φαρμακοποιών

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 «Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων για τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών … Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών …), όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31/12/2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31/12/2016, εξαιρούµενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από 1/1/2016».

 pdf100Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Διενέργεια έρευνας της ΕΟΟ με τίτλο: «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Σκοπός της έρευνας είναι η σκιαγράφηση των συνθηκών άσκησης του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος, μέσα στο νέο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς και η αποτύπωση των αναγκών των Οδοντιάτρων σε μέτρα και πολιτικές που προάγουν το επάγγελμα, υπερασπίζονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας υγείας και ιδιαιτέρως, της στοματικής υγείας και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.